ReferencieKontakt
 
Služby
Pneumatiky
Referencie
Poradňa
Kontakty

Poradňa

 

Vysvetlivky k údajom na bočnici každé plášťa :

  1. rozmer pneumatiky 175 (šírka v mm), 70 (profilové číslo), R (radiálna konštrukcia), 13 (priemer ráfika v palcoch)
  2. názov výrobcu pneumatiky (logo)
  3. bezpečnostné údaje o maximálnej záťaži a hustení
  4. znak homologizácie pre Európu podľa ECE 30
  5. názov dezénu pneumatiky (obchodné označenie)
  6. index rýchlosti (max. povolená rýchlosť pri dodržaní správneho husteni a záťaže)
  7. index nosnosti (max. nosnosť pneumatiky pri správnom tlaku a pri maximálnej rýchlosti)
  8. označenie koštrukcie kostry plášťa (radial, diagobal, bias)
  9. označenie bezdušových pneumatík (nepriedušnosť zabezpečuje vnútorná vrstva butylovej gumy)
10. údaje o výrobcovi, rozmere a dátume výroby pneumatiky
11. názov dezénu pneumatiky (obchodné označenie)

 

V zmysle ustanovení zákona č. 725/2004 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla okrem iného povinný: 

 • udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom,
 • v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej,
 • zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou vyhláškou,
 • po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo, zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak takáto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy,
 • bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej ak táto povinnosť bola uložená  obvodným úradom dopravy (v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, o opätovnom schválení vozidla a o zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii), a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia do evidencie,
 • bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej ak počas platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla,
 • pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté,
 • pred začatím EK predložiť na EK doklady v rozsahu ustanovenom vyhláškou,
 • byť prítomný pri EK,
 • na výzvu Štátneho odborného dozoru bezplatne poskytnúť vozidlo na opakované vykonanie EK,
 • na vlastné náklady podrobiť vozidlo EK pravidelnej mimo lehôt ak o tom rozhodol príslušný OÚD,
 • na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly, ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

V zmysle ustanovení zákona č. 725/2004 Z. z. prevádzkovateľ vozidla nesmie prevádzkovať vozidlo, ktoré:

 • nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
 • sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 • poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,
 • nie je prihlásené do evidencie vozidiel v SR, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 • nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu,
 • nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,
 • nemá osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I alebo technické osvedčenie vozidla,
 • nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole,
 • nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii časti I a časti II alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
 • je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 • svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.